Licență

 

Programe de studii

Programul de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/2384). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe integrate în proiectarea și promovarea de produse inovative şi competitive, utilizând software specializat și ținând seama de regulile esteticii și ergonomiei, concomitent cu cunoştințe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea rațională şi economia de materii prime şi energie. Programul de studii are certificare EUR-ACE, care asigură recunoaștere europeană a diplomei de inginer.

 

Discipline studiate: matematică, modelare asistată de calculator, design conceptual, design grafic, estetică și ergonomie, machetare, creativitate și inovare în design, prototipare virtuală etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții pot activa în cadrul colectivelor de concepție şi dezvoltare de produse high-tech, în firme de consultanță în domeniul designului industrial sau pot deschide propriile afaceri in domenii de dezvoltare de produse high-tech, de implementare şi de mentenanță.

 

Plan de învățământ 2023-2027

Programul de studii este certificat EUR-ACE ( detalii la https://eurace.enaee.eu/node/18214). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe integrate în proiectarea și promovarea de produse inovative şi competitive, utilizând software specializat și ținând seama de regulile esteticii și ergonomiei, concomitent cu cunoştințe care îi fac capabili să integreze rapid cele mai noi dezvoltări tehnologice referitoare la utilizarea rațională şi economia de materii prime şi energie.

 

Discipline studiate: matematică, modelare asistată de calculator, design conceptual, design grafic, machetare, estetică și ergonomie, creativitate și inovare în design, design constructiv etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții pot activa în cadrul colectivelor de concepție şi dezvoltare de produse high-tech, în firme de consultanță în domeniul designului industrial sau pot deschide propriile afaceri in domenii de dezvoltare de produse high-tech, de implementare şi de mentenanță.

 

Plan de învățământ 2023-2027

Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Inginerie Industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente de concepție, proiectare și dezvoltare a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile precum și de promovare și implementare a acestor sisteme în mediul construit, în mijloace de transport sau în produse de larg consum. Programul de studii asigura absolvenților și competente în domeniul antreprenoriatului și al consultanței pentru funcționarea, mentenanța și marketingul componentelor și sistemelor de conversie a energiilor regenerabile.

 

Discipline studiate: matematică, fizică, informatică, desen tehnic și infografică, bazele proiectării produselor, design conceptual, sisteme fotovoltaice, sisteme eoliene, sisteme micro-hidroenergetice, sisteme solar-termice, sisteme geo-termice, produse inteligente etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer în colective de concepție, proiectare și dezvoltare a sistemelor bazate pe conversia energiilor regenerabile sau specialist în firme de consultanta în domeniul dezvoltării durabile. Programul de studii oferă absolvenților competente și pentru lansarea propriei afaceri în domeniul proiectării, implementării, managementului sau comercializării sistemelor de energii regenerabile.

 

Plan de învățământ 2023-2027

Programul de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/22716). Domeniul de licența în care se încadrează programul de studii este Ingineria Mediului. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Pe parcursul anilor de studii, studenții dobândesc competente interdisciplinare care le permit ca, la finalizarea studiilor, să activeze în proiectarea, implementarea și managementul proceselor și tehnologiilor de depoluare, precum și în dezvoltarea de produse cu impact redus asupra mediului și în auditarea sistemelor de producție.

 

Discipline studiate: matematică, fizică, chimie, informatică, infografică, ecologie, ecotoxicologie, proiectare de produs, procese de depoluare a apei, aerului și solului, reciclarea deșeurilor etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer în unități de producție ca responsabil de asigurare a calității mediului; inginer în echipe de proiectare sau în unități de producție a echipamentelor și instalațiilor de depoluare; inginer în structuri și organisme guvernamentale responsabile de controlul calității medului.

 

Plan de învățământ 2023-2027

 

Programul de studii este certificat EUR-ACE ( Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/2386). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și Robotică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).

Misiunea programului de studii Mecatronică (MECAnică + elecTRONică + informatICĂ) o reprezintă pregătirea interdisciplinară a viitorilor ingineri, în ceea ce privește principiile și modalitățile concrete de integrare a ingineriei mecanice, electronicii și software-ului. Absolvenții trebuie să fie capabili să conceapă, să proiecteze, să realizeze, să exploateze, să întrețină și să depaneze produse și sisteme mecatronice.

Studenții programului de studii Mecatronică dobândesc competențe privind: Proiectarea asistată a subsistemelor mecanice (desenare 2D, modelare 3D); Proiectarea asistată și realizarea schemelor electronice din cadrul sistemelor mecatronice (hardware); Proiectarea și realizarea de software pentru sisteme mecatronice (în limbaj de asamblare și limbaje de nivel înalt) etc.

 

Discipline studiate: matematică, informatică, electronică, tehnologii de prelucrare, proiectare asistată, automatizări cu microcontrollere și automate programabile, sisteme mecatronice etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Continuarea studiilor prin programe de masterat și doctorat; Activarea în companii multinaționale; Dezvoltarea propriilor firme de proiectare și consultanță în domeniul mecatronic.

 

Plan de învățământ 2023-2027

 

Programul de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/75646).Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe inginerești aplicate. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor și procedurilor optometrice de evaluare, analiză și prescripție sisteme de corecție vizuală, de antrenament vizual, de mentenanță și ergonomie a aparatelor medicale, de proiectare asistată pe calculator a diferitelor sisteme optice de corecție și ajutor vizual pentru persoanele cu vedere scăzută, de realizare tehnologică a elementelor optice din aparatura specifică. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor activități și dezvoltarea de specializări în domeniul optometriei (evaluare, prescripție, antrenament vizual, îndrumare, informare, management de firmă).

 

Discipline studiate: matematică, informatică, optică medicală și echipamente optice, optică fiziologică, anatomie, tehnologii specifice, aparatura de cabinet, antrenament vizual, electronică și informatică medicală, baze de date, elemente constructive, instrumentar medical etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: optometrist de cabinet, optometrist de procesare prescripții, optometrist de antrenament vizual (ortoptist), manager de firmă etc. Absolvenții programului de studii de Optometrie se pot angaja în unități de optică medicală, cabinete de oftalmologie și optometrie, în intreprinderi de producere a lentilelor și ramelor de ochelari, în unități medico-sanitare din România sau din țări ale UE.

 

Plan de învățământ 2023-2027

Programul de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/22722). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe Inginerești Aplicate. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de: concepția, construcția și gestiunea protezelor și ortezelor; proiectarea, construcția, mentenanța și asigurarea fiabilității aparatelor și sistemelor medicale; gestionare și exploatare a sistemelor biomedicale; sisteme de asistare a persoanelor cu patologii severe, pentru monitorizarea pacienților în chirurgie și terapie intensivă sau monitorizarea persoanelor sănătoase în medii agresive asupra sănătății.

 

Discipline studiate: utilizare și programare IT, electronică, cunoștințe inginerești de bază, aparatură medicală, proteze și orteze, fiabilitate și ergonomie, microprocesoare și microcontrolere etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții acestei specializări vor avea competențele necesare pentru a lucra ca inginer biomedical în sectorul spitalicesc public sau privat, inginer în cercetare și dezvoltare, inginer de producție, inginer în domenii aplicative, inginer în societăți de întreținere a instrumentarului medical și biologic și inginer pentru managementul instituțiilor sanitare.

 

Plan de învățământ 2023-2027